Ένα ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα στην καλλιέργεια της ροδιάς αποτελεί το σχίσιμο των καρπών. Το χαρακτηριστικό αυτό οδηγεί στη μείωση της τιμής τους ή ακόμη και στον αποκλεισμό τους από την αγορά και υποβαθμίζει την ποιότητα των καρπών. Οι κυριότεροι παράγοντες που προκαλούν το φαινόμενο αυτό είναι:

Το σχίσιμο των καρπών της ροδιάς

Το σχίσιμο των καρπών της ροδιάς

Τροφοπενία βορίου: Ανεπαρκή επίπεδα βορίου συμβάλλουν στο σχίσιμο κυρίως των νεαρών καρπών.

Η καθυστέρηση της συγκομιδής: Σε υπερώριμα συγκομιζόμενα ρόδια πολλές φορές παρατηρούνται φαινόμενα σχισίματος των καρπών.

Απότομες εναλλαγές της υγρασίας του εδάφους: Η απότομη εναλλαγή του επιπέδου της υγρασίας του εδάφους αποτελεί τη πιο σοβαρή αιτία για το σχίσιμο των καρπών της ροδιάς.

Το σχίσιμο των καρπών της ροδιάς

Το σχίσιμο των καρπών της ροδιάς

Η έκθεση των καρπών στον ήλιο: Τα ρόδια που έχουν μεγάλη έκθεση στον ήλιο έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν το φαινόμενο αυτό.

Η ποικιλία: Υπάρχουν ποικιλίες που έχουν μεγάλη ευαισθησία στο σχίσιμο των καρπών.

Τα μέτρα καταπολέμησης του προβλήματος αυτού έχουν να κάνουν με την εφαρμογή διαφυλλικών ψεκασμών με βόριο σε τροφοπενικά δέντρα, με τη σκίαση των καρπών με δέσιμο των κλαδιών μεταξύ τους, με τη διατήρηση της εδαφικής υγρασίας σε σταθερά επίπεδα, και με την επιλογή ποικιλιών που δεν εμφανίζουν έντονη τάση σχισίματος.

Πηγή: agronomist