Τα τελευταία χρόνια ολοένα και μεγαλώνει το ενδιαφέρον ενασχόλησης με τη γεωργία, ως μια παραγωγική επαγγελματική διέξοδος. Αναγκαίος όρος της γεωργικής δραστηριότητας είναι η καλλιέργεια της γης που στη πλειοψηφία των περιπτώσεων, είτε ενοικιάζεται είτε κληρονομείται από τους υποψήφιους αγρότες.

Ποιους εδαφικούς παράγοντες θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο καλλιεργητής για να έχει μία πετυχημένη καλλιέργεια;

Ποιους εδαφικούς παράγοντες θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο καλλιεργητής για να έχει μία πετυχημένη καλλιέργεια;

Σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια υπάρχουν σήμερα αναξιοποίητες εκτάσεις με πολλές ιδιότητες και χαρακτηριστικά, άγνωστες ως προς το νέο καλλιεργητή. Αυτό το γεγονός καθιστά ουσιαστικά υποχρεωτική τη περαιτέρω μελέτη για την καταλληλότητα του εδάφους, σε σχέση με την καλλιέργεια επιλογής του υποψήφιου αγρότη.

Η ορθή καλλιέργεια των φυτών απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση των ιδιοτήτων των λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται, της δομής και των ιδιοτήτων του εδάφους και της ποιότητας του νερού. Αυτές οι προϋποθέσεις εξασφαλίζουν την ισορροπημένη θρέψη των φυτών, που μαζί με την φυτοπροστασία αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες της φυτικής παραγωγής.

Γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαίο ένας νέος καλλιεργητής να επιλέξει την κατάλληλη γεωργική έκταση για εντατική εκμετάλλευση σε συνδυασμό με τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η απόδοση της καλλιέργειάς του.

Ποιους εδαφικούς παράγοντες θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο καλλιεργητής για να έχει μία πετυχημένη καλλιέργεια;

Ποιους εδαφικούς παράγοντες θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο καλλιεργητής για να έχει μία πετυχημένη καλλιέργεια;

Μερικοί σημαντικοί εδαφικοί παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη του ένας νέος καλλιεργητής για την εγκατάσταση μιας φυτείας είναι:

Η περιεκτικότητά σε οργανική ουσία.

Η στραγγιστική ικανότητα.

Η πιθανή παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών (σε ήδη καλλιεργούμενα εδάφη).

Η κλίση του εδάφους.

Η περιεκτικότητά του σε άλατα.

Η γονιμότητά.

Η πιθανή παρουσία αδιαπέραστου στρώματος σε μικρό βάθος.

Η ποσοστιαία περιεκτικότητα σε πέτρες.

Η μηχανική σύσταση.

Η οξύτητα (pH).