Μία από τις δραστηριότητες που αναγκαστικά πρέπει να υλοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενος καλλιεργητής στον τομέα των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών είναι το σχέδιο καλλιέργειας.

Αποσαφήνιση του σχεδίου καλλιέργειας των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών

Αποσαφήνιση του σχεδίου καλλιέργειας των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών

Πρακτικά με το σχέδιο καλλιέργειας ο υποψήφιος καλλιεργητής προετοιμάζει τον εαυτό του για τις μετέπειτα, σε πραγματικές συνθήκες, διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, οι αιτίες που κάνουν αναγκαίο το σχέδιο καλλιέργειας είναι οι ακόλουθες:

Εξοικείωση με τη συνοδευτική πανίδα και χλωρίδα.

Απόκτηση αυτοπεποίθησης.

Κατανόηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών της περιοχής καλλιέργειας της φυτείας.

Μελέτη των όλων προβλημάτων που θα αντιμετωπίσει ο υποψήφιος καλλιεργητής.

Κατανόηση των υδατικών αναγκών των φυτών, σε σύγκριση με τις προδιαγραφές του παραγόμενου προϊόντος.

Κατανόηση των εδαφικών απαιτήσεων που χρειάζονται τα υποψήφια φυτά.

Το λογικό ερώτημα που τίθεται στη συνέχεια είναι πως όλα τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν. Η απάντηση έχει ουσιαστικά να κάνει με την έννοια της διερεύνησης. Η διερεύνηση δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην έρευνα αγοράς, αλλά και σε έρευνα για την εξεύρεση ανθρώπινων, οικονομικών και φυσικών πόρων, τη συμπεριφορά της καλλιέργειας και για τις οικονομικο-κοινωνικές συνέπειες της δραστηριοποίησης των καλλιεργητών στη περιοχή που διαμένουν και πραγματοποιούν τη καλλιέργεια.

Αποσαφήνιση του σχεδίου καλλιέργειας των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών

Αποσαφήνιση του σχεδίου καλλιέργειας των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών

Στη συνέχεια παρατίθενται μερικές χρησιμότατες πληροφορίες των προαναφερθέντων συστατικών του σχεδίου καλλιέργειας:

Διαθεσιμότητα νερού και κόστος άντλησης.

Πολυτεμαχισμός.

Κλιματικό προφίλ περιοχής καλλιέργειας.

Επάρκεια εξοπλισμού.

Εδαφολογική ανάλυση χωραφιού.