Με τη σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα, που θέλει τη δασική υπηρεσία σε απαξίωση και τα δάση εκτεθειμένα σε μια σειρά κινδύνων, ένα ελπιδοφόρο πρωτοποριακό έργο έρχεται να βάλει καινούργιες βάσεις στην Ελληνική δασοπονία. Πρόκειται για το «Πρόγραμμα INFORM – Indicators for Forest Management για την Οικοδόμηση ενός δομημένου γνωστικού συστήματος για αειφόρο δασική πολιτική και διαχείριση», που υλοποιεί το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής του Τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Καβάλας – Παράρτημα Δράμας με συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Κύριος σκοπός του έργου είναι να αποκτήσει επιτέλους και η Ελλάδα τα κατάλληλα μέσα για τη διαμόρφωση και εφαρμογή δασικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, όσο και για την ανάπτυξη στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με παράλληλη προστασία της βιοποικιλότητας. Ούτος η άλλος η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ, έχουν δεσμευτεί από το 2002 στη χρήση παγκόσμιων δεικτών αειφορικής διαχείρισης των δασών ώστε να οριοθετήσουν τις εθνικές τους πολιτικές για τα δασικά οικοσυστήματα και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνολικής στρατηγικής της ΕΕ μετά το 2012 για την εκτίμηση και άμβλυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα δάση και τη βιοποικιλότητα.

Το πρόγραμμα Inform έρχεται λοιπόν να καλύψει ένα τεράστιο κενό στην περιβαλλοντική πληροφορία, που όσο υπάρχει αυτό το κενό, στέκεται ως εμπόδιο στην εναρμόνιση οποιασδήποτε δασικής πολιτικής με τις τωρινές ανάγκες στην Ελλάδα και τις Ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Παράλληλα, ώθησε και πέτυχε τη συνεργασία του μεγαλύτερου μέρους των Δασαρχών και άλλων στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας σε ένα πρόγραμμα που θα απλώνεται σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και παράλληλα θα έχει μεγάλη αξία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, επαναφέροντας στη Δασική Υπηρεσία τη δυνατότητα να παίξει ξανά μέρος του επιστημονικού της ρόλου.

Πολλά από τα στοιχεία του προγράμματος θα δημοσιοποιηθούν σύντομα στο ευρύ κοινό. Περισσότερα στοιχεία για το Πρόγραμμα INFORM υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.inform-life.gr/index.php .