Κατά τη συγκομιδή των εσπεριδοειδών θα πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή σε ότι αφορά τα κριτήρια ωρίμανσης των εσπεριδοειδών, ώστε οι καρποί να πληρούν τις ειδικές προδιαγραφές εμπορίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ΚΑΝ.(ΕΕ) 543/2011. Τα εσπεριδοειδή πρέπει να έχουν φτάσει σε κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης και βαθμό ωρίμανσης παίρνοντας υπόψη τα κριτήρια όσον αφορά τη ζώνη παραγωγής, την ποικιλία και την περίοδο συλλογής.

Τα κριτήρια ωριμότητας για τα εσπεριδοειδή ανάλογα με το είδος ή / και την ποικιλία είναι η ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα, η ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό, ο χρωματισμός των καρπών, καθώς και η ελάχιστη συνολική περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά, δηλαδή ελάχιστη περιεκτικότητα σε σάκχαρο.

Επίσης σε κάθε μέσο συσκευασίας επιβάλλεται να αναγράφονται εξωτερικά στην ίδια πλευρά με ευδιάκριτους, ευανάγνωστους και ανεξίτηλους χαρακτήρες η καταγωγή του προϊόντος, η ένδειξη της χρησιμοποίησης συντηρητικού μέσου, όπως ορίζει η Εθνική και η Ενωσιακή νομοθεσία, τα στοιχεία ταυτότητας του συσκευαστή ή / και αποστολέα, το είδος και η ποικιλία του προϊόντος, τα εμπορικά χαρακτηριστικά, καθώς και ο αριθμός μητρώου εμπόρου νωπών οπωροκηπευτικών (GR).

Τα μέσα συσκευασίας και τα υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη προστασία των προϊόντων. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε στάδιο εμπορίας πλαστικές κλούβες, που χρησιμοποιούνται για την συγκομιδή των εσπεριδοειδών και ως συνέπεια φέρουν λάσπες και χώματα. Εφόσον οι έμποροι κάνουν χρήση επαναχρησιμοποιούμενης πλαστικής κλούβας για διακίνηση και εμπορία των προϊόντων τους, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πλαστικές κλούβες καθαρίζονται επιμελώς και έχουν αφαιρεθεί από αυτές ετικέτες σήμανσης που τυχόν υπάρχουν λόγω της επανειλημμένης χρήσης τους, ώστε να αποφεύγεται η παραπλάνηση των καταναλωτών.

Εκτός των άλλων απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών ή άλλων ουσιών που μπορούν να αλλάξουν το χρώμα των καρπών είτε ξεχωριστά είτε σε μίγμα με τους κηρούς. Ακόμη απαγορεύεται η εμπορία και η διακίνηση ατυποποίητων εσπεριδοειδών τα οποία φορτώνονται απευθείας από τον τόπο παραγωγής τους στα μέσα μεταφοράς.

Τα εσπεριδοειδή που πληρούν τα κριτήρια ωριμότητας με εξαίρεση το χρωματισμό μπορούν να «αποπρασινιστούν», στη περίπτωση που δεν αλλοιώνονται τα άλλα φυσικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και τηρούνται οι συγκεκριμένες οδηγίες των ποιοτικών ελεγκτών. Εφόσον εφαρμοστεί η τεχνική του αποπρασινισμού, επειδή οι καρποί καθίστανται ιδιαίτερα ευαίσθητοι, πρέπει να δοθεί προσοχή στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και στη μεταφορά τους για να μην υποβαθμιστούν. Η χρήση συντηρητικών ή οποιασδήποτε άλλης χημικής ουσίας επιτρέπεται όταν είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ.

Οι υπεύθυνοι πρέπει να υποβάλλουν αναγγελία υποχρεωτικά για κάθε φορτίο, δηλαδή περίπου μια μέρα πριν, με όλα τα στοιχεία, όπως για παράδειγμα ο αριθμός μεταφορικού μέσου καθώς και άλλα, προς την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Τονίζεται ότι υπάρχει και η δυνατότητα υποβολής ψηφιακής αναγγελίας, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).